Všeobecné obchodní podmínky

Obsah:

Článek 1 - Definice
Článek 2 - Podniková identita / podnikatel
Článek 3 - Význam
Článek 4 - Nabídka
Článek 5 - Dohoda
Článek 6 - Právo na odstoupení od smlouvy
Článek 7 - Náklady spojené s odstoupením od smlouvy
Článek 8 - Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy
Článek 9 - Stanovení ceny
Článek 10 - Souhlas a záruky
Článek 11 - Dodání a provedení
Článek 12 - Délkové transakce: doba trvání, ukončení a prodloužení
Článek 13 - Platby
Článek 14 - Stížnosti
Článek 15 - Spory
Článek 16 - Dodatečné a odlišné ustanovení

Článek 1 - Definice

V těchto všeobecných obchodních podmínkách platí následující definice:

Doba zvážení: doba, po kterou spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel: fyzická osoba, která neobchoduje jménem společnosti a která uzavře dohodu s podnikatelem na dálku.
Den: kalendářní den

Dlouhodobá transakce: dohoda uzavřená na dálku týkající se řady produktů a služeb, jejichž dodací povinnost a nákup jsou rozloženy po určitou dobu.

Trvanlivé médium: každý nástroj, který umožňuje příjemci nebo podnikateli ukládat informace, které jsou jim osobně adresovány způsobem, který je přístupný pro budoucí použití, a to po dobu odpovídající účelu informací a která umožňuje nezměněnou reprodukci uložených informací.

Právo na odstoupení od smlouvy: možnost spotřebitele ukončit smlouvu a odstoupit od ní v rámci časového rozvrhu.
Podnikatel: fyzická osoba nebo společnost, která spotřebitelům nabízí výrobky na dálku.

Distanční dohoda: dohoda založená na firemním organizovaném systému prodeje produktů a služeb na dálku včetně uzavření smlouvy pomocí jedné nebo více technik vzdálené komunikace.

Technika komunikace na dálku: prostředek, který může být použit k uzavření dohody, aniž by se spotřebitel a podnikatel současně shromáždili na stejném místě.

Článek 2 - Podniková identita / podnikatel

SNORKEL SPAIN SLU
Apartado de Correos nº 146
08170 Montornès del Vallés
Barcelona
[email protected]
t. 34 93 737 98 46 (from 8:00 to 16:00)
VAT: ESB-65812810
Coc Number: B-65812810

Článek 3 - Význam

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na jakoukoli nabídku podnikatele a na každou smlouvu uzavřenou na dálku mezi podnikatelem a spotřebitelem.

Spotřebiteli je umožněn náhled do všeobecných obchodních podmínek před uzavřením smlouvy na dálku mezi spotřebitelem a podnikatelem. Pokud není možné poskytnout náhled před uzavřením smlouvy na dálku a je to z rozumných důvodů, musí být uvedeno, že tyto všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici k nahlédnutí u podnikatele a na žádost spotřebitele budou tyto všeobecné obchodní podmínky spotřebiteli zaslány co nejdřívě bez dodatečných nákladů.

Je-li smlouva na dálku uzavřena elektronicky, bez ohledu na předchozí ustanovení, podnikatel může text všeobecných obchodních podmínek zpřístupnit spotřebiteli elektronicky takovým způsobem, aby text byl uložen jednoduchým způsobem na trvalém médiu. Pokud není možné poskytnout náhled před uzavřením smlouvy na dálku a je to z rozumných důvodů, musí být uvedeno, kde spotřebitel může nalézt všeobecné obchodní podmínky a že tyto všeobecné obchodní podmínky budou na žádost spotřebitele odeslány elektronicky či jinak bez dodatečných nákladů.

V případě, že kromě těchto všeobecných obchodních podmínek jsou aplikovatelné i jiné konkrétní podmínky u specifického produktu, je druhý a třetí článek mutatis mutandis a v případě konfliktu obchodních podmínek se spotřebitel může odvolat na ty podmínky, které jsou pro něj nejvýhodnější.

Článek 4 - Nabídka

Pokud nabídka má omezenou platnost nebo má jiné specifikace, bude to důrazně zmíněno.
Nabídka obsahuje úplný a přesný popis nabízených produktů a služeb. Popis je dostatečně podrobný, aby umožnil řádné posouzení výrobků / služeb spotřebitelem. Obrázky používané podnikatelem jsou skutečnými reprezentacemi produktů a služeb. Za zřejmé chyby či přešlapy, nenese vinu podnikatel.

Každá nabídka obsahuje takové informace, které spotřebitelovi jasně představují, jaké práva a povinnosti souvisejí s nabídkou, pokud se ji spotřebitel rozhodne přijmout. Jedná se zejména o:

 • Cena včetně daní
 • Možné náklady na dodání
 • Způsob, jakým byla dohoda uzavřena, a nezbytné podpisy
 • Zda uplatní právo na odstoupení od smlouvy
 • Způsobu platby, dodání a plnění smlouvy
 • Lhůta pro přijetí nabídky nebo lhůta, ve které podnikatel garantuje cenu
 • Úroveň sazby pro komunikaci na dálku, pokud jsou náklady na využívání technologie pro dálkovou komunikaci vypočítávány z jiného důvodu, než je obvyklé jízdné pro komunikaci
 • Pokud je dohoda po uzavření archivována a pokud ano, jak ji konzultovat pro spotřebitele
 • Způsob, jakým může spotřebitel před uzavřením smlouvy zkontrolovat a v případě potřeby také obnovit informace poskytnuté podnikatelem dle smlouvy
 • Všechny ostatní jazyky, včetně nizozemštiny, dle smlouvy
 • Kodexy chování, kterým podléhá podnikatel, a způsob, jakým může spotřebitel elektronickou cestou konzultovat kodexy chování; a
 • Minimální doba trvání smlouvy na dálku v případě dlouhých transakcí.

Článek 5 - Dohoda

Dohoda je uzavřena, s výhradou ustanovení v odstavci 4, v okamžiku, kdy spotřebitel přijme nabídku a splní podmínky.
Pokud spotřebitel přijal nabídku elektronicky , podnikatel okamžitě elektronicky potvrdí, že nabídku přijal. Dokud podnikatel nepotvrdí přijetí, může spotřebitel smlouvu ukončit.

Je-li smlouva uzavřena elektronicky, přijme podnikatel příslušná technická a organizační opatření k ochraně elektronického přenosu dat a zajistí bezpečné webové prostředí. Pokud spotřebitel může platit elektronicky, podnikatel bude dodržovat nezbytná bezpečnostní opatření.

Podnikatel může v rámci právního rámce oznámit nebo zkontrolovat, zda může spotřebitel splnit platební povinnosti, a také zkontrolovat všechny důležité fakty a faktory, které jsou potřebné k uzavření smlouvy a jejím zdárném plnění. Pokud má podnikatel dobré důvody založené na výzkumu neuzavřít dohodu, je oprávněn odmítnout objednávku / žádost nebo může připojit zvláštní podmínky k provedení nabídky.

Podnikatel zašle společně s výrobky nebo službami tyto informace a to písemně nebo takovým způsobem, aby spotřebitel mohl přístupným způsobem uchovávat údaje na trvalém nosiči:

 • Adresa společnosti pro spotřebitele, aby mohl podat stížnost
 • Podmínky a způsob, jakým spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy a jasný údaj týkající se vyloučení práva na odstoupení od smlouvy.
 • Informace o zárukách a službách po prodeji
 • Čl. 4 odst. 3, pokud podnikatel již tyto informace neposlal před provedením smlouvy.
 • Požadavky na ukončení smlouvy, pokud má smlouva trvání jednoho roku nebo více nebo pokud má smlouvu na dobu neurčitou.

V případě uzavření transakce na dálku, odstavec e platí pouze pro první dodání objednávky.

Článek 6 - Právo na odstoupení od smlouvy

Doručení produktů:

Po zakoupení produktů má spotřebitel možnost odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů po dobu 14 dní. Období odmlky začíná dnem, kdy spotřebitel obdrží výrobek nebo předem určený zástupce spotřebitele, který oznámil podnikateli.

Během tohoto období, spotřebitel bude pečlivě zacházet s produktem i obalem. Výrobek rozbalí a nebo použije pouze v takovém rozsahu, aby mohl posoudit, zda si přeje produkt nechat. Pokud si přeje vykonat právo na odstoupení od smlouvy, vrátí výrobek se všemi doplňky a - pokud je to možné - v originálním stavu a balení podnikateli v souladu s rozumnými a jasnými pokyny podnikatele.

Uvolnění služeb:

Po poskytnutí služeb má spotřebitel možnost odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů nejméně po dobu 14 dní, která začíná dnem uzavření smlouvy.

Aby mohl spotřebitel uplatnit právo odstoupit od smlouvy, musí dodržovat přiměřené a jasné pokyny poskytnuté podnikatelem v nabídce nebo při poskytnutí služby.

Článek 7 - Náklady spojené s odstoupením od smlouvy

Pokud spotřebitel uplatní právo na odstoupení od smlouvy, nebude muset zaplatit více než náklady na vrácení výrobku.
Pokud spotřebitel provedl platbu, podnikatel tuto částku vrátí co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů po zrušení nebo po vrácení zásilky.

Článek 8 - Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy

Podnikatel může vyloučit právo spotřebitele odstoupit od smlouvy, pokud je to stanoveno v odstavcích 2 a 3. Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy se použije pouze tehdy, pokud o tom podnikatel jasně a včas informoval před uzavřením smlouvy.
Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy je možné pouze u následujících produktů:

 • Které stanoví podnikatel podle specifikací spotřebitele
 • Že jsou zjevně osobní povahy
 • Které nemohou být vráceny kvůli své povaze
 • Které se rychle kazí
 • Jejichž cena je vázána na fluktuaci na finančním trhu, na který podnikatel nemá žádný vliv
 • Individuální noviny a časopisy
 • U všech produktů, u kterých nelze zjistit, že se jedná o původní výrobek, který byl dodán www.royalqueenseeds.cz

Článek 9 - Stanovení ceny

Během doby platnosti uvedené v nabídce se ceny nabízených produktů a služeb nezvyšují s výjimkou cenových změn v důsledku měnících se sazeb DPH.

Bez ohledu na předchozí odstavec může podnikatel nabízet produkty a služby s proměnlivými cenami, pokud tyto ceny podléhají výkyvům na finančním trhu a podnikatel na něj nemá žádný vliv. Toto propojení s výkyvy a skutečnost, že uvedené ceny jsou cílovými cenami, bude uvedena společně s nabídkou.
Zvýšení cen do 3 měsíců od uzavření smlouvy je povoleno pouze v případě, že jsou výsledkem právních předpisů a ustanovení.

Cena se zvyšuje od 3 měsíců po uzavření smlouvy pouze tehdy, pokud to podnikatel stanovil a:

 • Jedná se o výsledek právních předpisů nebo ustanovení; nebo
 • Spotřebitel má pravomoc ukončit dohodu od okamžiku, kdy dojde ke zvýšení cen.

Ceny uvedené v nabídce jsou včetně DPH.

Článek 10 - Souhlas a záruky

Podnikatel zajišťuje, aby výrobky a služby dosahovali kvalit stanovených ve smlouvě. Podnikatel zajistí v uvedené nabídce specifikace, přiměřené požadavky, spolehlivost a užitečnost v době vzniku stávajících právních předpisů a / nebo vládních předpisů. Pokud se dohodne, podnikatel také zajistí, že je produkt vhodný k jinému než běžnému použití.

Záruka poskytnutá podnikatelem, výrobcem nebo dovozcem nezmění nic, co by mohlo změnit práva a nároky, které může spotřebitel na základě dohody uzavřít proti podnikateli.

Článek 11 - Dodání a provedení

Podnikatel se s největší péčí věnuje přijímání a provádění objednávek výrobků při posuzování žádostí o služby.
Adresa, kterou zákazník oznámil podnikateli, se považuje za místo dodání.

Vzhledem k tomu, co je uvedeno v článku 4 všeobecných obchodních podmínek, podnikatel musí přijmout přijaté objednávky rychle, avšak nejpozději do 30 dnů, pokud nebyla dohodnuta delší doba. Pokud je doručení zpožděno nebo není-li doručení možné, je spotřebitel informován nejpozději do 30 dnů po zadání objednávky. V takovém případě má spotřebitel právo ukončit smlouvu bez dalších nákladů a má nárok na odškodnění.

V případě ukončení podle předchozího odstavce podnikatel co nejdříve vrátí částku, kterou spotřebitel zaplatil, nejpozději však do 30 dnů po ukončení.

Pokud se dodávka objednaného produktu jeví jako nemožná, podnikatel se snaží poskytnout náhradní produkt. Nejméně před doručením bude uvedeno jasným a srozumitelným způsobem, že bude dodán náhradní výrobek. Právo na odstoupení od smlouvy nelze vyloučit z hlediska náhradních produktů. Náklady na případnou zpětnou přepravu přicházejí na úkor podnikatele.

Riziko poškození a / nebo ztráty výrobků spočívá na podnikateli až do okamžiku dodání zboží spotřebiteli nebo předem určeného a oznámeného zástupce, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Pokud obdržíte poškozený výrobek, měli byste o tom informovat e-mailem do tří dnů .

Článek 12 - Transakce na dálku: doba trvání, ukončení a prodloužení

Spotřebitel může kdykoli ukončit smlouvu, která byla uzavřena na dobu neurčitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky výrobků (včetně elektřiny) a služby, které jsou v souladu s platnými pravidly ukončení výpovědi, a to nejdéle jeden měsíc.
Spotřebitel může kdykoli ukončit smlouvu uzavřenou na určitou dobu, která se vztahuje na pravidelné dodávky výrobků (včetně elektřiny) nebo služby na konci určitého období s ohledem na platné lhůty splatnosti oznámení nejvýše jednoho měsíce.

Spotřebitel může v dohodách uvedených v předchozím odstavci:

Kdykoli skončit smlouvu bez omezení, které byste měli ukončit v určitém čase nebo během určitého období
Přinejmenším skončit smlouvu stejným způsobem, jakým byla uzavřene
Vždy skončit se stejným oznámením jaké podnikatel získal pro sebe.

Rozšíření

Smlouva, která byla zadána na určitou dobu a která se vztahuje na pravidelné dodávky výrobků (včetně elektřiny) nebo služeb, nesmí být automaticky prodloužena nebo obnovována na dobu určitou.

Bez ohledu na předchozí odstavec může být automaticky prodloužena smlouva, která byla zadána na určitý čas a která se vztahuje na pravidelné doručení denních novinek, týdeníků a časopisů, a to po stanovenou dobu tří měsíců. Pokud spotřebitel chce, může tuto rozšířenou dohodu ukončit na konci prodlouženého období s výpovědní lhůtou jednoho měsíce.
Smlouva, která byla uzavřena na určitou dobu a která se vztahuje na pravidelnou dodávku výrobků a služeb, může být automaticky prodloužena pouze na dobu neurčitou, pokud spotřebitel kdykoli skončí s výpovědní lhůtou nepřesahující jeden měsíc a nejpozději tři měsíce v případě, že se smlouva vztahuje na pravidelné doručení denních novin, týdeníků a časopisů méně než jednou za měsíc.

Smlouva uzavřená na určitý čas, která se vztahuje na pravidelné doručování deníků, týdeníků a časopisů (zkušební a úvodní předplatné), nebude automaticky prodloužena a ukončí se automaticky na konci zkušební nebo úvodní lhůty.

Doba trvání

Pokud má smlouva trvání déle než jeden rok, může spotřebitel po jednom roce kdykoli vypovědět s výpovědní lhůtou nepřesahující jeden měsíc, pokud proti ukončení smlouvy nedojde k přiměřenosti a spravedlnosti před uplynutím dohodnutého trvání.

Článek 13 - Platby

Není-li dohodnuto jinak, spotřebitel je povinen splatit splatné částky do 7 dnů od vstupu do lhůty pro odstoupení podle čl. 6 odst. 1. V případě dohody o poskytnutí služby začíná lhůta pro rozmyšlení po obdržení spotřebitele Potvrzení smlouvy.
Při prodeji produktů spotřebitelům nesmí být v obecných podmínkách nikdy stanovena záloha vyšší než 50%. Pokud je stanoveno předplacení, spotřebitel nemůže uplatnit žádná práva týkající se provedení příslušné objednávky nebo služeb před tím, než byla stanovena platba.

Spotřebitel má povinnost informovat podnikatele o nepřesnostech platebních údajů.

V případě selhání ze strany spotřebitele má podnikatel, s výhradou právních omezení, právo účtovat přiměřené náklady, které jsou spotřebiteli předem známy.

Článek 14 - Stížnosti

Podnikatel disponuje dostatečně zveřejněným postupem podávání stížností a zpracovává stížnost podle tohoto postupu podávání stížností.

Reklamace týkající se plnění smlouvy musí být plně a jasně popsány a v přiměřené lhůtě předloženy podnikateli po zjištění závad spotřebitelem.

Stížnosti podané podnikateli budou zodpovězeny ve lhůtě 14 dnů ode dne jejich obdržení. Pokud má stížnost předvídatelnou delší dobu zpracování, podnikatel odpoví do 14 dnů a zašle potvrzení a údaje o tom, kdy spotřebitel obdrží podrobnější odpověď.
Pokud nemůže být stížnost vyřešena vzájemnou dohodou, existuje tedyspor, který je předmětem řešení sporů.

Článek 15 - Spory

Nizozemské právo se vztahuje výhradně na dohody mezi podnikatelem a spotřebitelem, na něž se vztahují tyto všeobecné obchodní podmínky.

Článek 16 - Dodatečné a odlišné ustanovení

Dodatečná nebo odlišná ustanovení ve srovnání všeobecnými obchodními podmínkami nesmí být na úkor spotřebitele a měla by být zaznamenány písemně takovým způsobem, aby je spotřebitel mohl uchovávat rozumným způsobem na trvalém nosiči.JE VÁM 18 NEBO VÍCE LET?

Obsah na RoyalQueenSeeds.com je vhodný pouze pro dospělé a neměli by jej prohlížet osoby mladší 18 let.

Ujistěte se, že jste obeznámeni s daným zákonem ve vaší zemi.

Kliknutím na VSTOUPIT potvrzujete,
že vám je
18 a nebo více let.